Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies [close]
zapraszamy do firmy PACT umów się na spotkanie

Kancelaria brokerska "PACT"
Sejmowa 4
93-024 Łódź
tel: (42) 678 13 00

biuro@pact.com.pl

aktulaności

Zmiana w ubezpieczeniach OC 02.06.2010

Pod obrady Rady Ministrów trafi nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która zlikwiduje problem podwójnego OC komunikacyjnego, dowiedziała się "Rzeczpospolita". źródło: Onet.pl


Nowe dokumenty 28.05.2010

duza ikonka pdf

Pobierz plik:
"Nowe" obowiązkowe OC dla lekarzy - Informacja Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej
(0,34 MB)

duza ikonka pdf

Pobierz plik:
"Nowe" obowiązkowe OC dla lekarzy - Rozporządzenie Ministra finansów
(0,05 MB)

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . Ł . M . N . O . P . R . S . T . U . W . Y . Z

 

Aerocasco
Termin stosowany dla określenia w ogólnym znaczeniu ubezpieczenia statków (pojazdów) powietrznych.

Agent ubezpieczeniowy
Osoba fizyczna lub prawna, której zakład ubezpieczeń powierzył pozyskiwanie dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek gospodarki oraz ludności. Ajent ubezpieczeniowy za wykonane czynności otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

Akcjonariusz
Współwłaściciel spółki akcyjnej na mocy prawa własności jednej lub większej ilości akcji.

Aktuariusz
Specjalista zajmujący się matematyką ubezpieczeniową w zakresie wyliczania poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wyznaczaniem granicy ryzyka, składek, sum ubezpieczenia etc.

Akwizycja
Zawieranie umów ubezpieczenia przez upoważnionych przedstawicieli (akwizytorów) ubezpieczyciela.

Asekuracja
Dawniej, termin oznaczający zabezpieczenie (łac. assecuratio), ale i ubezpieczenie. Stąd towarzystwo asekuracyjne, polisa asekuracyjna.

Autocasco
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Awaria wspólna
W ubezpieczeniach morskich, świadomie i celowo podjęta przez kapitana statku decyzja o poświęceniu części ładunku lub statku albo poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu uratowania przed grożącym niebezpieczeństwem mienia, zaangażowanego w wyprawie morskiej.

góra strony

Business interruption
Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zysków na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych (burzy, eksplozji, wyzwolonej energii jądrowej, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia itp.).

Broker
Osoba fizyczna lub prawna uprawniona do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Posiada uprawnienia do prezentacji ofert wielu zakładów ubezpieczeń.

góra strony

Cedent
Osoba przenosząca wierzytelność na nabywcę (cesjonariusza). Określenie używane w umowach reasekuracji, oznaczające zakład ubezpieczeń, który odstępuje część zawartych ubezpieczeń reasekuratorowi.

Cesja
Umowa oznaczająca przekazanie praw na rzecz innego podmiotu.

Czas trwania umowy
Okres oznaczony w dniach, miesiącach, a czasem i latach, kończący się z upływem ostatniego dnia wyznaczonego w umowie ubezpieczenia.

góra strony

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych
Fundusz powołany przez Ministra Finansów. Zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela.

góra strony

Gwarantowana suma ubezpieczenia
Suma pieniężna określona w umowie ubezpieczenia, do wypłacenia której towarzystwo jest zobowiązane z tytułu śmierci ubezpieczonego w czasie trwania ubezpieczenia.

góra strony

Karencja
Przewidziany umową ubezpieczenia czas, w którym zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub przedmiocie ubezpieczenia.

Komisja nadzoru finansowego
KNF - zajmuje się kontrolą działalności towarzystw ubezpieczeniowych, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Kompensacja szkody
Wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

Kradzież z włamaniem
Jest to kradzież, której sprawca dokonał lub usiłował dokonać zaboru mienia z mieszkania, lokalu lub pomieszczenia przynależnego po usunięciu zabezpieczeń siłą i przy użyciu narzędzi. Nie jest nią włamanie przy użyciu skradzionych kluczy.

góra strony

Limit Odpowiedzialności
Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

Lokal mieszkalny
W ubezpieczeniach mieszkaniowych: mieszkanie w kamienicy czy bloku mieszkalnym, który stanowi odrębną nieruchomość.

góra strony

Nadubezpieczenie
Sytuacja w której suma ubezpieczenia jest wyższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania odpowiadającego faktycznej wartości ubezpieczonego majątku.

Niedoubezpieczenie
Związane jest z sytuacją, gdy suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego majątku. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania proporcjonalnie zredukowanego, odpowiednio do stosunku w jakim pozostaje do wartości sum ubezpieczonego majątku.

NNW
Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako ubezpieczenia turystyczne, komunikacyjne lub nieszczęśliwy wypadek (śmierć) - jako dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych.

góra strony

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu.

Ogólne warunki ubezpieczeń
Przepisy regulujące zakres praw i obowiązków stron występujących w umowie ubezpieczenia. Dołączane do umowy ubezpieczenia (polisy), odnoszące się indywidualnie do danego rodzaju ubezpieczenia.

Osoba bliska
Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym lub za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

Osoba trzecia
Każda osoba (fizyczna lub prawna) nie będąca stroną umowy ubezpieczenia.

góra strony

Polisa
Dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia. Zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie zaczyna działać z dniem zapłacenia składki. Sama polisa, jeżeli nie została opłacona, nie jest jeszcze dowodem objęcia majątku lub osoby ochroną ubezpieczeniową.

Portfel ubezpieczeń
Zakres przyjętych przez ubezpieczyciela ryzyk ubezpieczeniowych, stanowiących jego ofertę.

góra strony

Reasekuracja
Forma współpracy pomiędzy dwoma lub wieloma zakładami ubezpieczeń i reasekuracji. Celem reasekuracji jest rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na podmioty związane umową reasekuracji za określoną część składki stanowiącej wynagrodzenie reasekuratorów.

Regres ubezpieczeniowy
Roszczenie zwrotne, dające prawo żądania od odpowiedzialnego za szkodę, zwrotu wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania.

Rocznica polisy
Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i sumy ubezpieczenia (waloryzacja chroniąca przed inflacją).

Ryzyko
Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i konsekwencji z nim związanych.

góra strony

Składka
Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

Stałe elementy mieszkania
W ubezpieczeniach mieszkaniowych: elementy zamontowane lub wbudowane na stałe: meblościanki, meble wbudowane, antresole, drzwi, okna, piece kuchenne, kominki, elementy urządzeń grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych; powłoki malarskie ścian, podług, sufitów.

Suma ubezpieczenia
W ubezpieczeniach na życie: kwota, którą towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w razie śmierci ubezpieczonego.
W ubezpieczeniach majątkowych: górna granica odpowiedzialności finansowej towarzystwa w ramach ochrony ubezpieczeniowej. Odszkodowanie nigdy nie przekroczy tej sumy.

Szkoda
Strata materialna bezpośrednio wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia na skutek zdarzenia objętego umową (szkoda rzeczowa) lub uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć Ubezpieczonego lub osoby trzeciej wywołane zdarzeniem ubezpieczeniowym (szkoda osobowa).

góra strony

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu.

góra strony

Ubezpieczający
Osoba fizyczna lub prawna, którą z towarzystwem ubezpieczeniowym wiąże stosunek ubezpieczeń.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
W razie plajty ubezpieczyciela wypłaca odszkodowania ze sprzedanych przez niego polis obowiązkowych.

Ubezpieczony
Osoba lub firma, której majątek, życie lub zdrowie podlega ochronie ubezpieczeniowej na podstawie polisy.

Udział własny
Ustalona w umowie kwota pomniejszająca łączne odszkodowanie za jedną i wszystkie szkody wynikłe z jednego zdarzenia.

Uposażony
Osoba, osoby lub firma uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie konieczności dokonania wypłat z polisy.

góra strony

Waloryzacja/indeksacja
Podwyższenie składki lub sumy ubezpieczenia, zazwyczaj w rocznicę polisy. Ma chronić ją przed inflacją.

Wskaźnik alokacji
Ta część składki, która zostaje zainwestowana w funduszu inwestycyjnym towarzystwa.

góra strony

Zdarzenie losowe
Zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od woli człowieka, zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu np.: ogień, huragan, lawina, grad, powódź, obsunięcie się ziemi, zalanie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

Zielona Karta
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierowcy) pojazdu w ruchu międzynarodowym.

góra strony